D.U.K.

D.U.K.

Kaip ir kur gauti Europos sveikatos draudimo kortelę? Ar ji išduodama vaikams? Kiek kainuoja ir kiek laiko galioja?

Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK, kortelė) galima gauti pateikus prašymą teritorinei ligonių kasai (TLK), žinoma, jei esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu, internetu bei elektroniniu paštu. Prašymo blanką ir elektroninį jo variantą galima rasti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir TLK interneto svetainėse.

ESDK išduodamos ir vaikams. Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir TLK pateikia vienas iš  tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą.

Kortelė išduodama nemokamai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį apdraustojo dokumentą.

ESDK galioja nuo 2 mėnesių iki 18 metų, atsižvelgiant į tai, kokiai apdraustųjų grupei priklauso asmuo (pvz., pensininkams ESDK išduodama 10 metų laikotarpiui, dirbantiesiems išduota kortelė galioja iki 4 metų, moksleiviams ir studentams – vienerius mokslo metus ir pan.). Tačiau tik apdraustojo asmens kortelė galioja nurodytąjį laiką. Jei privalomasis sveikatos draudimas nutrūksta, kortelė tampa negaliojančia, ir asmuo ja naudotis nebegali.

Ar Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja nemokamą sunkaus ligonio pervežimą iš kitos Europos Sąjungos šalies?

Atsakymas:

Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų kitoje Europos Sąjungos šalyje, apmokėjimą. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas gydymo įstaigai apmoka šias paslaugas teikiančios Europos Sąjungos šalies sveikatos draudimo įstaiga, o Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos kompensuoja šias išlaidas pagal minėtos sveikatos draudimo įstaigos pateiktą sąskaitą. Pacientui pačiam gali tekti sumokėti tik vadinamąsias paciento priemokas, jei tokios yra nustatytos medicinos paslaugas teikiančios Europos Sąjungos šalies teisės aktais, nes priemokos nekompensuojamos.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negarantuoja transportavimo paslaugų kompensavimo, jei dėl medicininių priežasčių apdraustąjį tenka transportuoti į Lietuvą. Dėl šios priežasties verta įsigyti papildomą draudimą. Papildomas draudimas gali apmokėti transportavimo išlaidas susirgus (repatriaciją), kompensuoti paciento priemokas ar paciento papildomai pasirinktas paslaugas, kurių neapmoka paslaugas teikiančios Europos Sąjungos šalies valstybinė (privalomojo) sveikatos draudimo sistema.

Kaip kompensuojamos Europos Sąjungos šalyje suteiktos būtinosios medicinos pagalbos išlaidos?

Atsakymas:

Norėdami gauti išlaidų būtinajai medicinos pagalbai kompensaciją, turėsite grįžę į Lietuvą kreiptis į tą teritorinę ligonių kasą (TLK), kurios aptarnaujamoje zonoje gyvenate. Išlaidos kompensuojamos tik gavus originalius išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir raštišką prašymą (prašymo formą Jums pateiks TLK darbuotojas).

Jūs turite teisę pasirinkti vieną iš šių kompensavimo būdų:

  • kompensavimą pagal Europos Sąjungos šalies, kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas;
  • kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, neviršijant faktinių išlaidų būtinajai medicinos pagalbai. 

Daugiau apie išlaidų kompensavimą: http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/butinoji-pagalba-keliaujantiems/Puslapiai/Kaip-gauti-Europos-S%c4%85jungos%2c-Europos-ekonomin%c4%97s-erdv%c4%97s-%c5%a1alyse-ir-%c5%a0veicarijoje-suteikt%c5%b3-b%c5%abtinosios-medicinos-pagalbos-paslau.aspx

 

Kaip atvykus į Lietuvą iš kitų Europos Sąjungos šalių gauti skubią ir planinę medicinos pagalbą?

Atsakymas:

Kitose Europos Sąjungos šalyse gyvenantys ir dirbantys asmenys gali Lietuvoje nemokamai gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, pateikę gydymo įstaigai, sudariusiai sutartį su teritorine ligonių kasa, šalies, kurioje jie gyvena ir dirba, kompetentingos įstaigos išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK). Nemokamai planines medicinos pagalbos paslaugas Lietuvoje jie gali gauti tuo atveju, jei gydymo įstaigai pateiks savo kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą S2, nurodantį tas gydymo paslaugas, dėl kurių asmuo atvyko į Lietuvą. ESDK ar dokumento S2 pagrindu suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas gydymo įstaigai apmokės teritorinė ligonių kasa Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, o asmens kompetentinga įstaiga vėliau kompensuos šias išlaidas pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą sąskaitą.

Jei asmuo neturi ESDK ar dokumento S2, už Lietuvoje suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas jam reikės sumokėti pačiam, po to jis galės kreiptis į savo gyvenamosios Europos Sąjungos šalies kompetentingą įstaigą dėl išlaidų kompensavimo.

Kokiu mastu bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos?

Ar bus toliau taikomi galiojantys šios srities teisės aktai, pavyzdžiui, socialinės apsaugos reglamentai?

Kuo šis teisės aktas bus dar naudingas ?

Kada reikalingas išankstinis nacionalinės institucijos leidimas?

o          Kada reikalingas išankstinis nacionalinės institucijos leidimas?

o          Ar prašymas gali būti atmestas?

o          Ką daryti, jei prašymas atmetamas?

Kokia dalis gydymo užsienyje išlaidų bus kompensuota?

Atsakymas:

Europos Sąjungos šalyse gautos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos ir planinės sveikatos priežiūros (vadinamosios tarpvalstybinės sveikatos priežiūros) paslaugos kompensuojamos skirtingai. Visais atvejais reikėtų pirmiausia kreiptis į teritorinę ligonių kasą (dėl planine tvarka įsigytų ortopedijos technikos priemonių kompensavimo sprendimą prima Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ).

Būtinosios medicinos pagalbos išlaidos gali būti kompensuojamos vienu iš šių kompensavimo būdų:

  • kompensavimas pagal Europos Sąjungos šalies, kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas;
  • kompensavimas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, neviršijant faktinių išlaidų būtinajai medicinos pagalbai. 

Daugiau apie būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimą: http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/butinoji-pagalba-keliaujantiems/Puslapiai/Kaip-gauti-Europos-S%c4%85jungos%2c-Europos-ekonomin%c4%97s-erdv%c4%97s-%c5%a1alyse-ir-%c5%a0veicarijoje-suteikt%c5%b3-b%c5%abtinosios-medicinos-pagalbos-paslau.aspx

Apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos tokia apimtimi ir tvarka, kokia būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai.

Daugiau apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimą: http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/tarpvalstybine-sveikatos-prieziura

Jei reikiamos paslaugos mano šalyje neteikiamos, ar galima jas gauti užsienyje?

Atsakymas:

Apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos, jei asmens gautos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto Lietuvoje, o įsigyti vaistai ar medicinos pagalbos priemonės yra įtraukti į PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus.

Kompensuojamosios sumos dydis nustatomas pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką ir bazines kainas, galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiama tarpvalstybinė sveikatos priežiūra.